จำนวนนักเรียนแยกตามเกณฑ์น้ำหนักและส่วนสูง ปีการศึกษา 2565 เทอม 1-3 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |