ขนาดตัวอักษร |    
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรุงเทพมหานคร)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter
 • สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองระดับสากล คือ Corruption Perceptions Index (ดัชนีการรับรู้ทุจริต) จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI)
 • มาตรฐานภายในประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA
 • ตัวชี้วัดทดแทน (Proxy) CPI และตัวชี้วัดหลักของมาตรฐานในประเทศ คือ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรุงเทพมหานคร)
Data source cannot be displayed.
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรุงเทพมหานคร)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 45823236-c671-43f1-a90b-2a1c732ec6c5
คำสำคัญ ITA การบริหารจัดการเมืองมหานคร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 25 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
อีเมลผู้ติดต่อ kipsbangkok.sedbma@gmail.com
วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักงาน ป.ป.ช.
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล License not specified
ภาษาที่ใช้
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลประกอบตัวชี้วัด ร้อยละของแหล่งน้ำที่มีค่ามาตรฐานอยู่ในเกณ์ดีตามมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำ ตัวชี้วัดมาตรฐานสากลสอดคล้องกับ Goals 6: Clean Water and Sanitation / Indicator 6.3.1...
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
   xlsx
   SDGs Goal 8 Decent work and economic growth (เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ...
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
   xlsx
   แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของกรุงเทพมหานคร (ดำเนินการตามรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา)
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
   csv