ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (Thailand’s National Communication: TNC) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 – 2556 (ค.ศ. 2000 – 2013) ที่ประเทศไทยได้รายงานต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d0947d1a-fb5d-41ad-a570-410ea6fde6e7
คำสำคัญ ก๊าซเรือนกระจก สภาพภูมิอากาศ สหประชาชาติ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 21 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 21 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อีเมลผู้ติดต่อ nabc@gmail.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
อื่นๆ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต other-at
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://climate.onep.go.th/th/topic/database/ghg-inventory/
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2020-11-30
  วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2020-11-30
  ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2020
  ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2020
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   ผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในประเทศไทยตามข้อมติการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
   text, pdf
   ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งต่อประชากร จำแนกรูปแบบการเดินทาง แหล่งข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
   ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2559 โดยแบ่งเป็นปริมาณการปล่อยในภาพรวมของประเทศ และปริมาณการปล่อยจาก 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1)...
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565