ข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ฐานข้อมูลงานประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย จัดทำขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2560 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่ต้องการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย โดยเน้นการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับสังคม-วัฒนธรรมในประเทศไทย

ทั้งนี้ข้อมูลด้านประเพณีท้องถิ่นเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะทำให้เห็นแง่มุมหนึ่งของชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมที่สัมพันธ์กับพิธีกรรม ศาสนา และความเชื่อที่ดำรงอยู่อย่างหลากหลายในสังคมไทย โดยขอบเขตการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จะมุ่งเน้นประเพณีที่มีพิธีกรรมโดยเป็นประเพณีพิธีกรรมของชุมชน ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น เฉพาะพื้นที่ หรือเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งที่เป็นประเพณที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากิน การเกษตรกรรม ศาสนา การรักษาเยียวยา เป็นต้น

การให้บริการเป็นลักษณะคลังความรู้ในรูปแบบดิจิทัล ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทยตามขอบเขตข้างต้น โดยรูปแบบของข้อมูลมีทั้งที่เป็นบทอรรถาธิบาย ภาพถ่าย และสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ เช่น อีบุ๊ก นิทรรศการออนไลน์ ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการวิจัยและการศึกษา มิได้เพื่อหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 3f890ad5-f5d5-455a-992a-82478c8f8d20
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
คำสำคัญ ชาติพันธุ์ ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศไทย ประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรม ศมส สังคม ไทย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 17 มีนาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ
อีเมลผู้ติดต่อ webmaster@sac.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้โครงการสำรวจ รวบรวม และศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคตะวันตก มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx
“ภาชนะดินเผา” เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมประเภทแรกๆ ที่มนุษย์รู้จักนำวัสดุจากธรรมชาติมาดัดแปลงทำเป็นสิ่งของสำหรับใช้สอยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx