ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมควบคุมโรค
facebook   twiter

ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ที่ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมของคณะกรรมนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น. ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 การกำหนดให้ปี พ.ศ. 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ พ.ศ. 2554 ให้มีการจัดทำสถิติอุบัติเหตุทางถนน และวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการและติดตามประเมินผล ให้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นเอกภาพ ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้รายงานสถานการณ์และจำนวนผู้เสียชีวิตของประเทศไทยที่มาจากการประมาณการในปี 2553 จำนวน 26,312 ราย ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนกับจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ประเทศไทยรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตโดยใช้ข้อมูลใบมรณบัตรและหนังสือรับรองการตายมีจำนวนเพียง 13,766 ราย จึงเกิดการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม ตรวจสอบจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยว่ามีจำนวนเท่าไร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f5804870-7dc2-42df-86f3-769d6cc2ae23
กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข
คำสำคัญ data deathcert e-claim police ข้อมูล 3 ฐาน ผู้เสียชีวิต อุบัติเหตุทางถนน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 20 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 20 เมษายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายพานนท์ ศรีสุวรรณ
อีเมลผู้ติดต่อ mis.dip@ddc.mail.go.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2011-01-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-12-30
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Sdgs Goals 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages เป้าหมายย่อยที่ 3.6 ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการนิติจิตเวช แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กันยายน 2565  
url
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้มีดำเนินการออกให้บริการตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ในที่สาธารณะที่ได้รับการแจ้งผ่านระบบ E-Smart service (ESS)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 สิงหาคม 2565  
xlsx