ขนาดตัวอักษร |    
ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) (พ.ศ.2561-2563)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter
 • ข้อมูลประกอบตัวชี้วัด ร้อยละของแหล่งน้ำที่มีค่ามาตรฐานอยู่ในเกณ์ดีตามมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำ
 • ตัวชี้วัดมาตรฐานสากลสอดคล้องกับ Goals 6: Clean Water and Sanitation / Indicator 6.3.1 Wastewater Treatment: Proportion of domestic and industrial wastewater flow safety treated. Proxy : ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) จาก ผลคะแนนการประเมินดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสายหลัก ในเขต กทม. แยกรายแหล่งน้ำ (ค่าคะแนน WQI รวม ของ DO BOD NH3N TCB FCB) กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีตามมาตรฐาน ประเภทแหล่งน้ำ หมายถึง คุณภาพน้ำ แม่น้ำและคลองสายหลัก (ค่า WQI = 31 - 60 เทียบได้กับมาตรฐานแหล่งน้ำ ประเภทที่ 4)
Data source cannot be displayed.
ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) (พ.ศ.2561-2563)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d7139135-3988-40fa-8703-d546eb480960
คำสำคัญ Water Quality คุณภาพน้ำ ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร มหานครปลอดภัย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 25 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
อีเมลผู้ติดต่อ kpisbangkok.sedbma@gmail.com
วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักการระบายน้ำ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนรายครึ่งชั่วโมง จำแนกรายจังหวัด จำนวน 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ (Temp.) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) และค่าความนำไฟฟ้า (EC)
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
   csv
   SDGs Goal 8 Decent work and economic growth (เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ...
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
   xlsx
   สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองระดับสากล คือ Corruption Perceptions Index (ดัชนีการรับรู้ทุจริต) จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International:...
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
   xlsx