ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 164 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-ธค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-ธค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-ธค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-ธค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติตการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-พย.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติตการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-พย.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติตการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-พย.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-พย.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติตการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-ตค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติตการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-ตค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติตการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-ตค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-ตค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติตการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-กย.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติตการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-กย.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติตการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-กย.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-กย.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติตการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-สค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติตการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-สค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติตการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-สค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv
สถิติตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มค.-สค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv