ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 179 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช แยกตามปีงบประมาณ ประเภทเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานที่ดำเนินการ หรือดูในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่ปีงบประมาณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls url
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ได้ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี กับชุมชนที่อยู่อาศัยและ/หรือทำกินในและรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
pdf
พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และรายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
pdf xlsx
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และรายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
pdf xlsx
คู่มือสำหรับประชาชนแสดงรายละเอียดการขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของอนุสัญญาฯ (CITES)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
jpeg
คู่มือสำหรับประชาชนแสดงรายละเอียดการขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ ตามมาตรา 18(1) แห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
jpeg
สถิติจำนวนผู้ประกอบการกิจการการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ ประเภทร้านค้า (จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม/ของที่ระลึก) จากฐานข้อมูลส่วนจัดการทรัพยากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
xlsx
ชุดข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ตามภารกิจส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ข้อมูลเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
url
ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ ในพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา, ลักษณะภูมิประเทศ, จุดเด่นที่น่าสนใจ, พรรณไม้ในสวน, กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน, สิ่งอำนวยความสะดวก,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
url
อัตราค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
pdf
คู่มือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
pdf
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามอนุสัญญา พันธกรณี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ คือ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
pdf
ข้อมูลรายชื่อและจำนวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
pdf xlsx
ขั้นตอนการดำเนินการขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
jpeg
แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
pdf
คู่มือสำหรับประชาชนแสดงรายละเอียดการขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดกลุ่มที่ 2...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
jpeg
คู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
pdf
“เสือโคร่ง” หรือเสือลายพาดกลอน รูปร่างสง่างาม ใหญ่โตกำยำ แข็งแกร่งน่าเกรงขาม เป็นตัวแทนของเสือทั้งมวล เสือโคร่งได้รับการยกย่องให้เป็น “เจ้าป่า” จึงใช้เป็นตัวแทนของ อส.อส....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
pdf
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2559 และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
pdf
จำนวนพื้นที่สวนรุกขชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
pdf xlsx