ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 221 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลไฟส่องสว่าง บางพลัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟน. (จำแนกตามสาขา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟภ. (จำแนกตามสาขา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ (จำแนกตามสาขา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ความต้องการผลิตพลังงานไฟฟ้า และตัวประกอบไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
สัดส่วนการปล่อย CO2 ต่อการใช้ไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. แยกตามชนิดเชื้อเพลิง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ น้ำมัน ไฟฟ้านำเข้า เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟน. (จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟภ. (จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
กำลังการผลิตไฟฟ้าแยกตามผู้ผลิต ได้แก่ กฟผ. IPP SPP และนำเข้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ (จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv
การใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า กฟผ. น้ำมันเตา (ล้านลิตร) น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร) ลิกไนต์ (ล้านตัน) ก๊าซธรรมชาติ (ล้าน ลบ.ฟุต)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 สิงหาคม 2565  
csv
ชุดข้อมูลการผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า รายปี หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 สิงหาคม 2565  
csv
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทย จำแนกรายปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 สิงหาคม 2565  
csv
ข้อมูลกำลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ. รายโรงไฟฟ้า หน่วย : เมกะวัตต์ (MW)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 สิงหาคม 2565  
csv