กรุงเทพมหานคร - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรุงเทพมหานคร
พบ 724 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
บัญชีสำนวนคดีปกครองของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
ข้อมูลผู้สูงอายุ รายเดือน แขวง ในพื้นที่เขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง (บางพลัด)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
แสดงผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยดำเนินการตามรอบปีที่ผ่านมา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
ข้อมูลคลองในพื้นที่เขตบางบอน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
data_rel 83 views
ข้อมูลศาสนสถาน ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
ลานกีฬาเขตบางบอน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
xls
รายละเอียดจำนวนการประชุมคณะผู้บริการกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
จำนวนกระทู้ถามสดที่เสนอในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
จำนวนทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามแผน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
สถานที่เลือกตั้ง แขวง สถิติการเลือกตั้ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
application/gml+xml xlsx
รายการภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฎิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 (ที่ระบุถ่ายโอนให้ กทม.) (กยค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
ข้อมูลการจัดเก็บขยะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
บัญชีสำนวนคดีปกครองของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
ประมาณการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ และรายรับของกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv