สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 44 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เพื่อแสดงจำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนของประเทศไทย จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จำแนกตามลักษณะงานด้านการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
บุคลากรอื่น หมายถึง บุคคลากรที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx
เพื่อแสดงสัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา (ม.4-6 ) ต่อประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณด้านการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการผลิต เป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของทุกๆ การผลิต ในรอบ 1 ปี....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx
เพื่อแสดงจำนวนสถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และนักศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามสังกัดและชั้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงจำนวนศูนย์การเรียน สถานเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน และร้อยละของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา นอกระบบโรงเรียนของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามสังกัดและชั้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงจำนวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามสถานศึกษาและระดับการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงจำนวนนักเรียน นักศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สังกัดและชั้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงจำนวนสถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตามชั้นที่เปิดสอน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียนของประเทศไทย จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx csv pdf
มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx
เพื่อแสดงอัตราการออกกลางคันระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
เพื่อแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียนของประเทศไทย จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดโครงสร้างและรหัสมาตรฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx