กรุงเทพมหานคร - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
พบ 1,198 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลผู้สูงอายุ รายเดือน แขวง ในพื้นที่เขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการในพื้นที่เขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนปริมาณจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
xlsx
จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดในแต่ละเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv
ผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ พ.ศ. 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
pdf
ข้อมูลมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่เขตบางนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv
กรอบอัตรากำลำลัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลการร้องเรียนเขตในพื้นที่เขตบางแค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
การบำบัดน้ำเสีย,สถานประกอบการ,ปริมาณน้ำเสีย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตบางนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงเทพมหานครในแต่ละพื้นที่เขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลรายรับของห้องสมุดในแต่ละเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv
จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลกิจกรรมด้านต่างประเทศที่สำนักงานการต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เช่น การประชุมระหว่างประเทศ การอบรมระหว่างประเทศ และการศึกษาดูงาน เป็นต้น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv
แขวงในพื้นที่เขตบางเขน, พื้นที่เขตบางเขน, จำนวนประชากรเขตบางเขน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลหนังสือใหม่แต่ละเดือนของห้องสมุดแยกตามห้องสมุด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการซุ้มการท่องเที่ยวในแต่ละเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv
รายงานการประเมินความปลอดภัยถนนนำร่องในพื้นที่ 50 เขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
pdf
subdistrict 515 views
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv