กรุงเทพมหานคร - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรุงเทพมหานคร
พบ 655 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
มูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลจำนวนประชากรย้ายเข้า – ย้ายออกในกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการในพื้นที่เขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลจุดสี่ยงอุบัติเหตุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ กทม. (ปี 2561 -2563) (กยค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ถนน ซอย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่มีมาถึงสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านหลายช่องทาง เช่น E-mail, จดหมาย, มาร้องเรียนด้วยตนเอง ฯลฯ รวมทั้ง จากหน่วยงานภายนอก เช่น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
จำนวนค่าปรับตาม พรบ. รักษา มาตรา 20 ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
สถิติการแจ้งเกิด-การแจ้งตาย รายเดือนในพื้นที่เขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv pdf
ข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักร ที่จดทะเบียนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
พื้นที่เขตติดต่อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน (Financial Audit) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลพื้นที่ติดต่อเขตพระนคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
เป็นฐานข้อมูลสำหรับให้บริการสืบค้นกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ เพื่อประกอบการพิจารณาคดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
จำนวนและรายชื่อโครงการที่ได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการอบรมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและจำนวนผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพสัญจร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv