กรุงเทพมหานคร - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรุงเทพมหานคร
พบ 655 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลการรวมกลุ่มกิจกรรม บางพลัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
สถานที่เลือกตั้งในพื้นที่เขตบางเขน แขวง เขต แขวงอุสาวรีย์ 107 หน่าย แขวงท่าแร้ง116 หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลเขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมาย ร้องเรียนด้วยตนเองโทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น (รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
รายงานกิจกรรม Digital Skill ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครองเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
xls
คะแนนการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลไฟส่องสว่างในพื้นที่เขตพระนคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการศึกษาด้านต่างๆ ตามภาระกิจของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลอาคาร บางพลัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลจำนวนการเกิด – การตายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลตลาด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv