สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
พบ 275 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สัดส่วนคนจน (Headcount Ratio หรือ Headcount Index) เป็นตัวที่บ่งชี้ภาวะความยากจน (Poverty Incidence) ซึ่งนิยมใช้กันมาก บางครั้งเรียกว่า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv xlsx
กำลังแรงงานรวม หมายถึง หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานปัจจุบัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv xlsx
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยแล้งจากผลการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url rar csv
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
json xlsx
จำนวนผู้ประกันตนที่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร (เด็กอายุ 0-6 ปี ได้รับเงินคนละ 800 บาทต่อเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv json
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv json
ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด รายการสินค้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xlsx url pdf
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
json xlsx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv json
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ3ครั้งตามเกณฑ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้เพื่อประกอบการจัดทำ visualizaion
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xlsx
จำนวนพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf xlsx
ดัชนีความรุนแรงของความยากจน (Severity of Poverty หรือ Squared of Poverty Gap Index) ใช้วัดระดับความรุนแรงของความยากจน บางครั้งเรียกว่าช่องว่างความยากจนกำลังสอง โดยให้ความสำคัญ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv xlsx
สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ หมายถึง ค่าที่แสดงความแตกต่างของรายได้ของครัวเรือน มีค่าระหว่าง 0 - 1 ถ้าเป็น 0 แสดงว่า ไม่มีความแตกต่างของรายได้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv xlsx
จำนวนแรงงานที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv xlsx
จำนวนเนื้อที่เกษตรกรรมโดยรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2560-2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
ครัวเรือนที่มีสุขอนามัยและความสะดวกสบายในการใช้ส้วมของประชากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv xlsx
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls csv
ครัวเรือนที่ดื่มน้ำประปา น้ำประปาผ่านการบําบัดโดยการต้ม/กรอง น้้ำบรรจุขวด/ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ น้ำฝน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv xlsx