กรมประมง - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมประมง
หน่วยงานระดับกรม
พบ 43 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รหัสสินค้าประมง ได้แก่ สินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ สินค้าอาหารสัตว์ และสินค้าวัตถุอันตราย มีรูปแบบรหัสพิกัดสินค้าประมง 10 หลัก และได้ mapping...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง ช่วยในการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv xlsx
จำนวนการออกใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ำตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 แยกรายชนิด ปริมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
ข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดจำแนกตามกลุ่มสัตว์น้ำ เป็นรายปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
จำนวนแรงงานต่างด้าวที่มีหนังสือคนประจำเรือ ทั้งกรณีที่มีใบอนุญาตทำงาน และ กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ที่มีสถานะเปิดใช้งาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกเพศ แยกพื้นที่ทำการประมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
จำนวนการออกใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 แยกรายชนิด ปริมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2558-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลสถิติจำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง ผลผลิต และมูลค่าจากการเลี้ยงสัตว์ จำแนกตามชนิด และประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการ, ปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่ใช้ในการผลิตปลาป่น, ปริมาณและมูลค่าปลาป่น จำแนกเป็นรายจังหวัด และรายปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
ปริมาณ มูลค่า การนำเข้า การส่งออกสินค้าประมง ของไทย จากกรมศุลกากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ได้ที่ https://aqualib.fisheries.go.th/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดจำแนกตามวิธีทำการประมง เป็นรายปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จากกรมประมง ประกอบด้วย ชื่อฟาร์ม ชื่อเจ้าของฟาร์ม เลขทะเบียนฟาร์ม เลขที่ใบรับรอง มาตรฐานที่ได้รับ ประเภทสัตว์น้ำ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลสถิติการนำเข้าสัตว์น้ำแยกตามวันที่นำเข้า ด่านตรวจประมง และชนิดสัตว์น้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
ข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ค้าได้ที่จากการเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด แยกรายชนิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (กก./ชม.) จากการสำรวจด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ โดยเรือสำรวจประมงของกรมประมง รายงานผลแยกตามฝั่งทะเลและในน่านน้ำไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
การนำเข้า การส่งออกประเภทสินค้าประมง ของไทย จากกรมศุลกากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv