กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หน่วยงานระดับกรม
พบ 171 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ขั้นตอนการดำเนินการขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
jpeg
แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
คู่มือสำหรับประชาชนแสดงรายละเอียดการขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดกลุ่มที่ 2...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
jpeg
คู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช แยกตามปีงบประมาณ ประเภทเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานที่ดำเนินการ หรือดูในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่ปีงบประมาณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls url
“เสือโคร่ง” หรือเสือลายพาดกลอน รูปร่างสง่างาม ใหญ่โตกำยำ แข็งแกร่งน่าเกรงขาม เป็นตัวแทนของเสือทั้งมวล เสือโคร่งได้รับการยกย่องให้เป็น “เจ้าป่า” จึงใช้เป็นตัวแทนของ อส.อส....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2559 และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
จำนวนพื้นที่สวนรุกขชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf xlsx
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. 16)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
สถิติการขออนุญาตค้างาช้าง ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน ได้แก่ ประชาชน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf xlsx
ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ ในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา, ลักษณะภูมิประเทศ, จุดเด่นที่น่าสนใจ, พรรณไม้ในสวน, กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน, สิ่งอำนวยความสะดวก,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
เว็บไซต์ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
แนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกและการส่งเสริมการปลูกเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจต่างประเทศ การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง อนุสัญญา และพันธกรณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ขั้นตอนการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
jpeg
การรวบรวมข้อมูลการออกใบอนุญาตการส่งออก-ส่งกลับออกไปซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่า ตามอนุสัญญา CITES ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหลักวิชาการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
แบบฟอร์มการขออนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ข้อมูลสถิติแสดงรายละเอียดคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
คู่มือสำหรับประชาชนแสดงรายละเอียดการขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดกลุ่มที่ 2...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
jpeg
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url xlsx pdf xls csv