กรมการศาสนา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมการศาสนา
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 26 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระราชานุญาตให้กระทรวง กรม หน่วยงานองค์กร คณะบุคคล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
xls
สถิติจำนวนศาสนสถาน ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (กองศาสนูปถัมภ์) รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก องค์การทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม) โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ) เป็นโครงการที่สำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
กรมการศาสนา ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์การศาสนา และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
xls
สถิติจำนวนศาสนสถาน (มัสยิด) ในศาสนาอิสลาม (กองศาสนูปถัมภ์) รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนาอิสลาม ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก องค์การทางศาสนาอิสลามในประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
สถิติจำนวนศาสนสถาน ในศาสนาซิกข์ (กองศาสนูปถัมภ์) รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนาซิกข์ ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก องค์การทางศาสนาซิกข์ ในประเทศไทย ที่อยู่ในความดูแลของกรมการศาสนา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
สถิติจำนวนศาสนสถาน ในศาสนาคริสต์ (กองศาสนูปถัมภ์) รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนาคริสต์ ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก องค์การทางศาสนาคริสต์ในประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
xls csv
ข้อมูลศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (กองศาสนูปถัมภ์) ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (ศอม.)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
xls url pdf csv
จำนวนวัด ในศาสนาพุทธ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
xls
การสำรวจชุมชนคุณธรรมที่มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่คนในชุมชน ภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
xls csv
ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางของผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๓ ผู้เผยแพร่ศาสนา หมายถึง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการกระบวนงานการออกหนังสืออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx pdf
ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤษภาคม 2567  
xls pdf csv
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีคุณูปการในด้านการทำนุบำรุงส่งเสริมงานด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดีแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xls url pdf
พระธรรมวิทยากร เป็นกลุ่มพระสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมโครงการพระธรรมวิทยากร เพื่อให้เป็นพระธรรมวิทยากรเครือข่ายของกรมการศาสนา พัฒนาสมรรถนะ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
url xls
การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม เป็นต้นแบบ ด้วยการนำมิติทางศาสนา มิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมิติทางวัฒนธรรม มาสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านคุณธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มีนาคม 2567  
xls url
ข้อมูลกิจกรรมการสวดโอ้เอ้วิหารราย และการจัดฝึกอบรมโครงการสวดโอ้เอ้วิหารราย เพื่อประกวดคัดเลือกนักสวดโอ้เอ้วิหารราย เข้าร่วมกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย ณ ศาลาราย รอบพระอุโบสถ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กุมภาพันธ์ 2567  
xls pdf xlsx
ข้อมูลสถิติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีคุณูปการในด้านการทำนุบำรุงส่งเสริมงานด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดีแก่บุคคล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มกราคม 2567  
xls
แสดงจำนวนเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2566  
.xls
จำนวนศาสนสถาน,เส้นทางบุญในมิติทางศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2566  
.xls