กรมการข้าว - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมการข้าว
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมข้าว(พ.ศ. 2546 - 2550) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมความหลากหลายของพันธุกรรมข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว  (GAP : Good Agricultural Practice แปลว่าเกษตรที่ดีและเหมาะสม)  
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xlsx