สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนภูมิภาค
พบ 30 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 มีนาคม 2567  
pdf csv xls
จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 มีนาคม 2567  
pdf csv xls
เป็นคู่มืออธิบายขั้นตอน/วิธีการในการเข้าใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ผ่านทาง Web Application ปรับปรุง URL :...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 มีนาคม 2567  
doc
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มีนาคม 2567  
url
แผนการตรวจสอบโครงการด้าน บัญชี การดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติงาน การบริหาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มีนาคม 2567  
pdf
กิจกรรมต่าง ๆ เทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ พระราชกรณียกิจแก่ประชาชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 มีนาคม 2567  
xls
เอกสารโครงการซึ่งจังหวัดจัดทำขึ้นเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 กันยายน 2566  
url
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 กันยายน 2566  
url
จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กันยายน 2566  
pdf
เป็นคู่มืออธิบายขั้นตอน/วิธีการในการเข้าใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ผ่านทาง Line Official Account (Line OA)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2566  
pdf
แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้เท่าใด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2566  
pdf
แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT แผนงานโครงการของจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 มีนาคม 2566  
html
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มีนาคม 2566  
pdf
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 ตุลาคม 2565  
docx pdf
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 ตุลาคม 2565  
pdf doc
ปฏิทินการจัดงานพิธีและวันสำคัญประจำปี จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 ตุลาคม 2565  
pdf
วัตถุประสงค์ ขอบเขต การดำเนินงาน ตรวจสอบโครงการในจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 ตุลาคม 2565  
pdf
จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนับรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 จำแนกกิจกรรมรายตำบล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 มีนาคม 2565  
xls
จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนับรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 จำแนกกิจกรรมรายตำบล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 มีนาคม 2565  
xls
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 มีนาคม 2565  
xls