ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกรม
พบ 101 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลการฝากครรภ์และการรับบริการคุมกำเนิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
url csv
ข้อมูลการรับบริการวัคซีนพื้นฐานแต่ละชนิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
url csv
ข้อมูลจำนวนรักษาแบบผู้ป่วยนอกด้วยโรคต่างๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
url csv
ข้อมูลความถูกต้องของการลงทะเบียนสิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST-elevation (STEMI)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url csv
ข้อมูลการจัดอันดับการลงทะเบียนตามความครอบคลุมสิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
ข้อมูลจำนวนการใช้บริการผู้ป่วยใน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url csv
ข้อมูลจำนวนประชากรทั้งประเทศ จำแนกรายละเอียดตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหน่วยริการปฐมภูมิ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
ข้อมูลการเข้ารับบริการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url csv
ข้อมูลร้อยละของการตรวจสอบผลของการลงทะเบียนสิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (STROKE)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url csv
ข้อมูลร้อยละความถูกต้องของการลงทะเบียนสิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำแนกตามรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
ข้อมูลจำนวนประชากรทั้งประเทศ จำแนกรายละเอียดตามสิทธิรักษาพยาบาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
หน่วยนับ : คน/เข็ม ช่วงเวลาของข้อมูล : ปีงบประมาณ ตัวตั้ง : จำนวนคน/เข้ม ของการรับบริการวัคซีนพื้นฐานแต่ละชนิด ตัวหาร : ไม่มีข้อมูลคำอธิบาย คำอธิบายตัวตั้ง : 1....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
ข้อมูลจำนวนประชากรทั้งประเทศ จำแนกรายละเอียดตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหน่วยบริการประจำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
ข้อมูลการลงทะเบียนตามความครอบคลุมสิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
ข้อมูลจำนวนประชากรทั้งประเทศ จำแนกรายละเอียดตามเพศและช่วงอายุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
ข้อมูลจำนวนประชากรทั้งประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือที่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx