สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 94 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน-3-กม.จำแนกตามการเดินทาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3-และชั้นมัธยมศึกษาปีที่-6-ปีการศึกษา-2562-จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมจำแนกเพศ-จำแนกตามชั้นเรียน-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเกิน-3-กิโลเมตร-จำแนกแนกตามวิธีการเดินทาง-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนโรงเรียน-จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนนักเรียนแยกชั้น-เพศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนนักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร-จำแนกตามระดับการศึกษา-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนโรงเรียน-นักเรียน-และห้องเรียน-ปีการศึกษา-2559-2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ-และเพศ-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่-6-ที่ศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ-จำแนกตามเพศ-ปีการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3-และชั้นมัธยมศึกษาปีที่-6-ปีการศึกษา-2562-ที่ศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนนักเรียน-ห้องเรียน-และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน-รายชั้น-ปีการศึกษา-2559-2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่-6-ปีการศึกษา-2562-จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน-รายเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนนักเรียนติด-G
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน-รายชั้น-จำแนกตามสาเหตุ-ปีการศึกษา-2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนประชากรและร้อยละของนักเรียนต่อประชากร-ปีการศึกษา-2559-2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน-รายชั้น-จำแนกตามเพศ-ปีการศึกษา-2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json