สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 39 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เป็นรายการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json pdf url
ข้อมูล สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทาง เข้ามายังประเทศไทย จำแนก ตาม ปี เดือน สัญชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json
ข้อมูลของสนามกีฬา แยกประเทภ ทุกสถานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง รหัสต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบ และพิกัดสถานที่ รวมถึงข้อมูลการสังกัดสนามหลัก จากชุดข้อมูลนี้เราสามารถนำไปจัดการต่อได้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv
งบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทุกหน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมพลศึกษา กรมการท่องเที่ยว การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
json
ข้อมูลการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ จำแนก ปี เดือน จังหวัด จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
json
เป็นรายการนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยว ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
url pdf json
เป็นรายการนำเสนอร้านสปา ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ การเดินทางและข้อมูลการติดต่อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
json pdf url
เป็นรายการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
url
รายชื่อที่พักโดยมีการบอกรายละเอียด จำนวนห้องพัก การเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวกและข้อมูลการติดต่อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf json url
เป็นรายการนำเสนอร้านอาหาร ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ การเดินทางและข้อมูลการติดต่อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
json pdf url
เป็นรายการนำเสนอร้านค้าของฝาก ของที่ระลึก ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf json url
สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 ตุลาคม 2566  
json
คำสั่งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ Digital Tourism เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อพิจารณารายละเอียดแนวทางการพัฒนาระบบ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf url
เป็นการแสดงผังโครงสร้างทั้งหมดภายในเว็บไซต์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf url
แนวทางการดำเนินงานในบริหารข้อมูลบนเว็บไซต์ Thailandtourismdirectory.go.th ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบนเว็บไซต์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf url
เป็นรายการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด ช่วงเวลาการเดินทาง การเดินทาง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
สถิตินักท่องเที่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
json
สรุปภาพรวมการนำเข้าข้อมูลของเว็บไซต์โดยแบ่งเป็นภูมิภาค จังหวัด และหมวดหมู่จำนวน 9 หมวดหมู่ ประกอบด้วย 1) แหล่งท่องเที่ยว 2)กิจกรรมท่องเที่ยว 3)ที่พัก 4)สปา 5)ร้านอาหาร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
มีข้อมูลประกอบด้วย 1. สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ( International Tourist Arrivals to Thailand) 2. สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ รายจังหวัด (Domestic...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 สิงหาคม 2565  
html
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv