สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 21 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายงานข้อมูลสถิติคมนาคมของ ASEAN-Japan Experts Group Meeting on Information Platform for Transport Statistics (AJIP) ตามแบบรายงานที่สำนักเลขาธิการอาเซียนกำหนด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
xlsx docx csv
ความยาวถนนของประเทศไทย (Total Road Length of Thailand) ความยาวถนนของประเทศไทย มีหน่วยงานรับผิดชอบถนนของประเทศ ประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
ข้อมูลการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และปริมาณรถยนต์ที่เดินทางเข้า - ออกกรุงเทพฯ ผ่าน 10 จุดสำรวจบนถนนทางหลวง และปริมาณจราจรที่ผ่านด่านบนทางด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
xlsx
ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง ทางหลวงชนบท และทางด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
xlsx csv pdf
ปริมาณขนส่งสินค้าในประเทศ จำแนกตามรูปแบบการขนส่ง ประกอบด้วย ทางถนน (Road) ทางราง (Railway) ทางแม่น้ำ (River) ทางทะเล (Sea) และทางอากาศ (Air) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ ทางถนน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง จำแนกตามรูปแบบการเดินทาง แหล่งข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤศจิกายน 2566  
xls csv
ระยะทางรางในประเทศ จำแนกรายประเภทราง ประกอบด้วย รางรถไฟ และรางรถไฟฟ้า และหน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤศจิกายน 2566  
xls csv
ปริมาณการนำเข้าและส่งออกสินค้า จำแนกตามรูปแบบการขนส่ง ประกอบด้วย ทางถนน ทางราง ทางทะเล ทางแม่น้ำ และทางอากาศ โดยรวบรวมข้อมูลจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย และกรมศุลกากร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
xlsx csv
แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 สิงหาคม 2566  
pdf
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 สิงหาคม 2566  
csv
ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายรางของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนรางรถไฟระหว่างเมืองและรถไฟฟ้า ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 สิงหาคม 2566  
csv
กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พัฒนาชั้นข้อมูลแผนที่โครงข่ายคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมส่วนที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 สิงหาคม 2566  
url
ข้อมูลการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และปริมาณรถยนต์ที่เดินทางเข้า - ออกกรุงเทพฯ ผ่าน 10 จุดสำรวจบนถนนทางหลวง และปริมาณจราจรที่ผ่านด่านบนทางด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2565  
url
ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ จำแนกตามรูปแบบการเดินทาง ประกอบด้วย ทางถนน (Road) ทางราง (Railway) ทางแม่น้ำ (River) ทางทะเล (Sea) และทางอากาศ (Air)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 มิถุนายน 2565  
url xlsx
ข้อมูลระยะทางโครงสร้างพื้นฐานทางแม่น้ำในประเทศ โดยข้อมูลปี พ.ศ. 2547 - 2560 เป็นข้อมูลของความยาวแม่น้ำเฉพาะภาคกลาง สำหรับข้อมูลปี พ.ศ. 2561 เพิ่มแม่น้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2565  
api
ปริมาณขนส่งสินค้าในประเทศ จำแนกตามรูปแบบการขนส่ง ประกอบด้วย ทางถนน (Road) ทางราง (Railway) ทางแม่น้ำ (River) ทางทะเล (Sea) และทางอากาศ (Air) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2565  
api
ความยาวถนนของประเทศไทย (Total Road Length of Thailand) ความยาวถนนของประเทศไทย มีหน่วยงานรับผิดชอบถนนของประเทศ ประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2565  
api
ความยาวรางของประเทศไทย (Total Rail Length of Thailand) ความยาวทางรางทั้งหมดของประเทศ ประกอบด้วย รถไฟฟ้าระหว่างเมือง ภายใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2565  
api
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งต่อประชากร จำแนกรูปแบบการเดินทาง แหล่งข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2565  
api xlsx
ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง ทางหลวงชนบท และทางด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
api