กรมหม่อนไหม - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมหม่อนไหม
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 164 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
กรอบงานวิจัยที่ได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกศาสตร์ สันฐานวิทยา และลักษณะประจำพันธุ์ไม้ย้อมสี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกศาสตร์ สันฐานวิทยา ลักษณะประจำพันธุ์หม่อนที่ดำเนินการอนุรักษ์ไว้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url
หนังสือที่รวบรวมข้อมูลสีธรรมชาติ กระบวนการและมาตรฐานการย้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url
ข้อมูลผลการวิเคราะห์ค่าความคงทนของสีย้อมธรรมชาติต่อแสงและการซัก ที่ทำการทดสอบการย้อมจากศูนย์ฯที่รับผิดชอบ ซึ่่งประกอบไปด้วยข้อมูลความคงทนของสีย้อมธรรมชาติต่อแสงและการซัก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
ข้อมูลพันธุ์หม่อน-พันธุ์ไหมที่ดำเนินการอนุรักษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url
ข้อมูลแสดงแผนปฏิบัติราชการกรมหม่อนไหม รายปี / ระยะ 5 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
หนังสือเผยแพร่พันธุ์ข้อมูลพันธุ์หม่อนอนุรักษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url
เป็นข้อมูลรายชื่อพันธุ์หม่อน จำนวน 227 พันธุ์ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมหม่อน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xlsx csv
โครงการวิจัยที่ได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยแล้ว เพื่อที่จะของบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
ข้อมูลระบุพิกัดพันธุ์ไม้ย้อมสีที่อยู่ในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url
ข้อมูลลักษณะพันธุ์ไหมอนุรักษ์ ชนิดฟักออกปีละ 2 ครั้ง (Bivoltine) ที่ศูนย์ฯ ดำเนินการอนุรักษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url
ข้อมูลพันธุ์ไหมที่แต่ละศูนย์ฯ รับผิดชอบดูแลในโครงการธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม แบ่งเป็นพันธุ์ไหม ชนิดฟักออกปีละ 2 ครั้ง (Bivoltine) จำนวน 168 พันธุ์/ศูนย์ รับผิดชอบโดย ศมม. แพร่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
docx csv xlsx
คู่มือการปฏิบัติงานและแผนจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
รายชื่อพันธุ์ไม้ย้อมสี ในโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสี ที่ศูนย์หม่อนไหมฯ จำนวน 19 แห่ง รับผิดชอบ ได้แก่ ศมม.แพร่ น่าน ตาก เชียงใหม่ เลย หนองคาย สกลนคร ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ม.44) ตั้งปต่ประงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
แสดงข้อมูลภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นแต่ละศูนย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv pdf
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสันฐานวิทยา ลักษณะประจำพันธุ์ไหม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url
ฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยด้านหม่อนไหม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url