กรมหม่อนไหม - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมหม่อนไหม
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 165 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน คือ เอกสารทางการที่กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
ข้อมูลที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหมภาคเหนือ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv
การทอผ้าไหมลายกาบบัวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
จำนวนแปลหม่อนที่ผ่านมาตรฐานหม่อนอินทรีย์ ภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหม่อนอินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) ในพื้นที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv jpeg
ข้อมูลนี้แสดง ข้อมูลเกี่ยวกับคราม การปลูกคราม การผลิตเนื้อคราม การก่อหม้อคราม การย้อมสีเส้นไหม การรักษาหม้อคราม ของจังหวัดสกลนคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
จำนวนผู้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหม่อนเพื่อผลิตใบ (มกษ.3500-2553) และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหม่อนเพื่อผลิตผล (มกษ.1003-2555)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv jpeg
ผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นแต่ละพื้นที่ ประเภทผ้าไหม ราคาต่อเมตร ผู้ผลิตผ้าไหม คุณลักษณะของผ้าไหม ความกว้างยาวของผ้าไหม ชนิดของเส้นไหมที่ใช้ทอผ้าไหม การย้อมสีเส้นไหม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
ข้อมูลที่ตั้งร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมหรือผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่ได้มาตรฐานภาคเหนือ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv
โครงการใช้ใบหม่อนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ทดสอบในฟาร์มไก่ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ม.44) ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
ซื้อขายรังไหมอุตสาหกรรมรังเหลืองเขตภาคเหนือ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv
เป็นผ้าทอประยุกต์จากผ้าหางกระรอกธรรมดาที่เป็นลายดั้งเดิมและเป็นผ้านุ่งประจำชนเผ่ากูย นำเทคนิคการจกดาวมาแทรกบนผืนผ้า จนได้เป็นลายอัตลักษณ์ของชุมชนชาวกูยละเอาะ คือ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
ข้อมูลรายชื่อพันธุ์ไม้ย้อมสีที่ศูนย์หม่อนไหมฯ ดำเนินการอนุรักษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv
สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหมได้ดำเนินการรวบรวม อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสี และวัสดุย้อมสีชนิดต่าง ๆ ที่มีในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
url
ผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นแต่ละพื้นที่ ประเภทผ้า ราคาต่อเมตร ผู้ผลิต คุณลักษณะของผ้าไหม ความกว้างยาวของผ้า ชนิดของเส้นไหมที่ใช้ทอ การย้อมสีเส้นไหม ชื่อลายผ้าและความเป็นมา รูปภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP ประกอบด้วยข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ขนาดพื้นที่ที่ขอการรับรอง GAP ทั้งหม่อนใบและหม่อนผล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
ผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นแต่ละพื้นทีี่ ประเภทผ้า ราคาต่อเมตร ผู้ผลิต คุณลักษณะของผ้าไหม ความกว้างยาวของผ้า ชนิดของเส้นไหมที่ใช้ทอ การย้อมสีเส้นไหม ชื่อลายผ้าและความเป็นมา รูปภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
แบบรายงานผลการตรวจประเมินแปลงหม่อน GAP ที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมหม่อนไหม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
ผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นแต่ละพื้นที่ ประเภทผ้า ราคาต่อเมตร ผู้ผลิต คุณลักษณะของผ้าไหม ความกว้างยาวของผ้า ชนิดของเส้นไหมที่ใช้ทอ การย้อมสีเส้นไหม ชื่อลายผ้าและความเป็นมา รูปภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
เอกสารฉบับนี้เป็นภาพรวมผลการให้บริการตรวจสอบรับรอง GAP หม่อน โดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2558 - ปี 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv