กรมอุตุนิยมวิทยา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมอุตุนิยมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม
พบ 65 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
แสดงอินโฟกราฟิกพยากรณ์อากาศประจำวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx .jpg
แผนที่ลมชั้นบนบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx .jpg
ข้อมูลการตรวจอากาศกษตรราย 3 ชั่วโมง (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx url
ข้อมูลการตรวจอากาศทะเลราย 3 ชั่วโมง วันละ 5 เวลา (07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 น.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx url
การพยากรณ์อากาศประจำวันของประเทศไทยและพยากรณ์อากาศรายภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx html , xml , json
ข้อมูลสรุปผลการตรวจอุตุนิยมวิทยาอุทกรายวัน ที่ได้จากผลการตรวจอุตุนิยมวิทยาอุทกราย 3 ชั่วโมงทั้ง 8 เวลา (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx url
การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลองบรรยากาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx .png , .csv , .nc (netcdf) api csv
แผนที่แสดงเส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศไทยและทะเลจีนใต้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx .csv
แจ้งเตือนสภาวะอากาศรุนแรง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx .pdf, xml
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรราย 7 วัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx .pdf
ชื่อสถานีอุตุนิยมวิทยา และรหัสประจำสถานีสำหรับการส่งข่าว หรือรหัสสำหรับใช้แทนการค้นหาตามมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx url
ข้อมูลการตรวจอุตุนิยมวิทยาอุทกราย 3 ชั่วโมง (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx url
ข้อมูลรายงานสรุปลักษณะอากาศรายวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
url api csv
พยากรณ์อากาศเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ รายสัปดาห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx .pdf
สรุปปริมาณฝน อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด รายสัปดาห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
url csv
ข้อมูลสรุปผลการตรวจอากาศผิวพื้นรายวัน ที่ได้จากผลการตรวจอากาศผิวพื้นราย 3 ชั่วโมงทั้ง 8 เวลา (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx url
ข้อมูลรายละเอียดของสถานีตรวจอากาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx url
การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลองบรรยากาศบริเวณประเทศไทยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปเอเชีย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx .html .json .xml .csv api csv
ข้อมูลผลการตรวจรังสีดวงอาทิตย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx
การพยากรณ์อากาศ 7 วันของประเทศไทยและพยากรณ์อากาศรายภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx .html , text , pdf