หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพของชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนระบบ Open Government Data of Thailand - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    

หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพของชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนระบบ Open Government Data of Thailand

ข้อกำหนดการประเมินคุณภาพข้อมูล

หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพของชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนระบบ Open Government Data of Thailand มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพของชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนระบบ Open Government Data of Thailand
  2. เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกใช้ชุดข้อมูล

การวัดคุณภาพของชุดข้อมูลเป็นการตรวจสอบทรัพยากรหรือไฟล์ของชุดข้อมูลเฉพาะรูปแบบไฟล์ประเภท Excel และ CSV ที่นำขึ้นเผยแพร่ จากการ Upload และ การจัดทำ Link ไปยังไฟล์ต้นทางเท่านั้น โดยกำหนดคะแนนตั้งต้นไว้ที่ 100 คะแนน และจะดำเนินการตัดคะแนนออกเมื่อตรวจสอบพบว่าชุดข้อมูลที่เผยแพร่ไม่ตรงตามตารางเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล

ตารางเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล

  ลำดับ

                   รายการเกณฑ์การประเมินทรัพยากร(ไฟล์)

   คะแนนที่ตัดออก

   1.

ไม่ระบุชื่อหัวคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ในตาราง

        20

   2.

หัวคอลัมน์มีมากกว่าหนึ่งบรรทัด และมีการประสานเซลล์ (Merge Cells) เกิดขึ้น

          5

   3.

ข้อมูลในหนึ่งคอลัมน์ไม่มีความสม่ำเสมอ** (consistency)

         15

   4.

ทรัพยากรหรือไฟล์ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการเข้ารหัสตัวอักษรแบบ Unicode (UTF-8)

         10

 

หมายเหตุ** ความสม่ำเสมอของข้อมูลเป็นการตรวจสอบว่าทรัพยากรหรือไฟล์มีรูปแบบที่ชัดเจนหรือไม่ โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน

1. ส่วนภาพรวมของไฟล์ เนื่องจากตามเกณฑ์ Machine Readable ข้อมูลจะเป็น Transaction เท่านั้น ในกรณีที่มีข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ Transaction เช่น มีตัวเลขสรุปผลรวมท้ายตาราง จะถือว่าไม่มีความสม่ำเสมอของข้อมูล

2. แต่ละคอลัมน์จะต้องมี Data Type เป็นประเภทเดียวกัน เช่น หาก Data Type ตั้งต้นเป็นตัวหนังสือ ควรจะเป็นตัวหนังสือเหมือนกันทั้งหมด โดยไม่มีตัวเลขมาแทรก หรือหากข้อมูลมีลักษณะที่ควรจะเป็นตัวหนังสือ แต่มีข้อมูลบางส่วนเป็นตัวเลขมาแทรก จะถือว่า Data Type ไม่มีความสม่ำเสมอ

เมื่อผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ตามตารางเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูลจะสรุปออกมาเป็นคะแนนสุดท้ายเพื่อกำหนดเกรดออกมาดังนี้

 ลำดับ

                           เกรด

               คะแนน

   1.

                           A+

                100

   2.

                           A

                 90

   3.

                           A-

                 85

   4.

                           B+

                 80

   5.

                           B

                 70 ขึ้นไป