Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
ข้อมูลการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และปริมาณรถยนต์ที่เดินทางเข้า - ออกกรุงเทพฯ ผ่าน 10 จุดสำรวจบนถนนทางหลวง และปริมาณจราจรที่ผ่านด่านบนทางด่วน
Last update dataset : June 14, 2022  
url
ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ จำแนกตามรูปแบบการเดินทาง ประกอบด้วย ทางถนน (Road) ทางราง (Railway) ทางแม่น้ำ (River) ทางทะเล (Sea) และทางอากาศ (Air)...
Last update dataset : June 13, 2022  
url xlsx