ผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จากสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม และสาขาการจัดการของเสียชุมชน ซึ่งรวบรวมจากผลการดำเนินงานตามมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ

Data source cannot be displayed.
ผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 90eb00c1-556a-4343-8169-86a43708075c
กลุ่มชุดข้อมูล SDG13: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คำสำคัญ การลดก๊าซ ก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ผลการลดก๊าซเรือนกระจก
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 10 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้
อีเมลผู้ติดต่อ ccmcdatabase@onep.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา รวบรวมข้อมูลจากระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://climate.onep.go.th/th/topic/database/migation-measures/
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-12-27
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2022-12-27
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2556
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
มาตรการ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2eq)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ล้านตัน
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีดำเนินมาตรการ
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2006 IPCC Guideline
สถิติทางการ ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถิติความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย รายเดือน ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทั้ง 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1) ภาคพลังงาน 2) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 3) ภาคเกษตร 4) ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 5)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx xls url
ชุดข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ แสดงค่าเฉลี่ยรายตารางกริด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
csv