ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 11,009 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2567  
csv xlsx xls
ข้อมูลสำหรับวางแผนเบื้องต้นในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล วิเคราะห์สถานการณ์น้ำบาดาล การสนับสนุนข้อมูลวิชาการด้านน้ำบาดาลต่างๆ ทั้งนี้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2567  
zip
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีเงื่อนไขในการเลือกข้อมูลดังนี้ ประเภทบ่อน้ำบาดาล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลภาคเอกชนที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ใช้สำหรับวางแผนเบื้องต้น เพื่อประกอบกิจการน้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2567  
csv xlsx
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลของ บ่อราชการในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นบ่ออุปโภค บริโภค อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2567  
csv xlsx
ข้อมูลระดับน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล โดยมีเงือนไขในการเลือกข้อมูลดังนี้ สถานะบ่อใช้งานได้ วัตถุประสงค์ การใช้ข้อมูล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2567  
xlsx csv
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf csv
การประเมินการพัฒนาและรับรองระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (HNC)(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
รายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
รายชื่อเครือข่ายบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรอง (Provincial Healthcare Network Certification- PNC) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
สรุปรายงานสถิติสถานะการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
ppt
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ( Program and Disease Specific Standards) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
บัญชีรายชื่อตัวชี้วัดเปรียบเทียบระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
รายชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเถอที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 2P Safety Hospital ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล วิธีการจัดเก็บ: จำนวน 1 ครั้งต่อ 1 ปีในเดือนตุลาคม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ THIP ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ THIP วิธีการจัดเก็บ: จำนวน 1 ครั้งต่อ 1 ปีในเดือนตุลาคม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
(มอก.) รายชื่อผู้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
csv xlsx
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
นโยบายและแนวปฏิบัติ ภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สผ. ประกอบด้วย นโยบาย และแนวปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
url
ชนิดพันธุ์พืชที่มีท่อลำเลียงในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2549) ประกอบด้วย กลุ่มเฟิน กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย และกลุ่มพืชดอก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
csv xlsx