ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลหลักของกระบวนการยุติธรรม (Master Data of Justice)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
facebook   twiter

ข้อมูลหลักของกระบวนการยุติธรรม (Master Data of Justice) เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับใช้เป็นมาตรฐานข้อมูลกลางในการนำไปใช้งาน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลหลักของกระบวนการยุติธรรม (Master Data of Justice)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 28ee099f-2d5e-4a0b-ad4f-b21f63218da8
คำสำคัญ MasterData กฎหมาย ข้อมูลตั้งต้น ประกาศ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อนุญาโตตุลาการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 18 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 18 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์
อีเมลผู้ติดต่อ opendata@cifs.mail.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ข้อมูลหลักของกระบวนการยุติธรรม (Master Data of Justice)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • JSON
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-12-31
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-03-01
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ระเบียบของสถาบันที่สำคัญเกี่ยวกับการประเมินและรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
url
ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx
ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง ที่ให้อำนาจสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงกำหนดขอบเขตสาระสำคัญของเนื้อหา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx csv