KPRU Sustainable Development Goals (SDGs) Report - Open Government Data of Thailand

KPRU Sustainable Development Goals (SDGs) Report

องค์กร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันการศึกษา โดยนำเป้าหมาย SDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ ไปสู่การปฏิบัติ

ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}

ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากร
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog ${cur_meta.last_modified}
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog ${cur_meta.created}
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล ${cur_meta.mimetype}
รหัสทรัพยากรข้อมูล ${cur_meta.id}
รายละเอียด ${cur_meta.ori.description}
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
วันที่เริ่มต้นสร้าง ${cur_meta.ori.resource_created_date}
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลทั้งหมด ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 รายการ
 100 500 1,000 รายการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล 2d0f1ae4-9839-44b9-ac3b-cf89746ac2db
กลุ่มชุดข้อมูล SDG01: ขจัดความยากจน
แท็ค
QA SDGs Sustainability Agenda Sustainable Development Goals University Performance Highlights
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 24 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อีเมลสำหรับติดต่อ anucha_pu@kpru.ac.th
วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนปฏิรูปประเทศ
 • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
 • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่ทราบ
แหล่งที่มา https://register.kpru.ac.th/SDG/
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการศึกษาค้นคว้าและบริการวิชาการ
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://register.kpru.ac.th/SDG/
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-03-20
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง

ตัวอย่างการใช้ข้อมูล

ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2567
.. XLSX
คู่มือฝายต้นน้ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2567
.. PDF