วิทยาลัยการอาชีพเบตง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
Rating
Organizations : วิทยาลัยการอาชีพเบตง
facebook   twiter

วิทยาลัยการอาชีพเบตงเป็นสถานศึกษาสังกัดสักนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 โดยเริ่มดำเนินการสร้างในปีงบประมาณ 2539 ผูกพัน ปีงบประมาณ 2540 และ 2541 ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2541 เป็นปีแรก โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี (ปวช.) หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม สาขาวิชาช่างยนต์ และ พณิชยการ ส่วนในปีการศึกษา 2542 ได้ขยายสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเพิ่มอีก 1 สาขา และเริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 1 สำหรับปีการศึกษา 2543 ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคปกติ และสมทบในปีการศึกษา 2544 ในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดในระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ การติดตั้งไฟฟ้ากำลัง และการบัญชี สำหรับในปีการศึกษา 2546 ได้ขยายสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา และปีการศึกษา 2547 เปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และปีการศึกษา 2550 ระดับปวช. เพิ่มสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น

Data source cannot be displayed.
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2bbce49c-c475-48a4-808c-8f488bf4775d
Groups การศึกษา
Tags สถาบันการศึกษา
Visibility Public
Dataset create date February 3, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวภคมน บือนา
Contact Email dada.llwuda@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสถาบันการศึกษาในระบบในพื้นที่เขตบางแค
Last update dataset : October 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลสถาบันการศึกษานอกระบบในพื้นที่เขตบางแค
Last update dataset : October 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลสถาบันการศึกษานอกระบบในพื้นที่เขตประเวศ
Last update dataset : September 7, 2023  
xlsx