รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ของ สวก. - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ของ สวก.
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

Data source cannot be displayed.
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ของ สวก.
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 98d0d853-3595-4599-96e6-5c7e76d47c10
Tags Project agricultural arda research การเกษตร งานวิจัย โครงการ
Visibility Public
Dataset create date September 30, 2020
Maintain date March 2, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email support@arda.or.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน...
Last update dataset : February 19, 2024  
xlsx
หนึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล มาวิเคราะห์หาปัญหาโดยจำแนกออกมาเป็น 5 มิติโดยเครื่องมือ CIA ที่สามารถบ่งบอกปัญหาของชุมชน...
Last update dataset : February 19, 2024  
xlsx
โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
Last update dataset : February 15, 2024  
xlsx