ชุดข้อมูล Mobile ARPU excluded IC - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูล Mobile ARPU excluded IC
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

รายได้เฉลี่ยจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่รวมการเชื่อมต่อ (บาท/เลขหมาย/เดือน)

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูล Mobile ARPU excluded IC
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key ccd47100-f43f-4417-bc23-c2d60a7be868
Tags รายได้ โทรศัพท์เคลื่อนที่
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 7, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.)
Contact Email tdc@nbtc.go.th
Objective ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ไตรมาส
Geo Coverage ประเทศ
Data Source วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ประกอบการ
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้)
Data Language ไทย
Last updated date 2021-09-23
Data release calendar 2021-09-23
First year of data (Statistical data) 2002
Last year of data (Statistical data) 2022
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) บาท/เลขหมาย/เดือน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ไม่มี
Standard (Statistical data) ไม่มี
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจดทะเบียน (Mobile Subscribers)
Last update dataset : June 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ประกอบด้วย เลขหมายโทรศัพท์แบบประจำที่ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขหมายที่ใข้งานทางเทคนิค เลขหมายที่ใช้งาน IoT และเลขหมายที่ใช้งาน VoIP
Last update dataset : June 7, 2023  
xlsx
สัดส่วนการเข้าถึง (การใช้) บริการโทรศัพท์ประจำที่ต่อจำนวนครัวเรือน (ร้อยละ)
Last update dataset : June 7, 2023  
xlsx