รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในแต่ละปี

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 09501fc4-8ef5-4faa-bcf4-a60431959b97
Tags
รายงาน รายงานสถานการณ์ สถานการณ์ สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date February 9, 2023
Maintain date March 6, 2024
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์
Contact Email state.sector@onep.go.th
Objective กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source การสืบค้นข้อมูลและการประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง
Data Format
  • CSV
  • HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
Data Language ไทย
Created date 2022-09-13
Last updated date 2024-01-02
Reference Data No
High Value Dataset Show

Data Quality Dimension

Data Quality Dimension Score
Acuracy & Compleaness 80
Consistency 94
Timeliness 93.3
User requirements 19
Availability 75

Related

จำนวนโครงการที่เชื่อมโยงกับองค์กรส่วนท้องถิ่นตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รูปแบบ3

รายละเอียดจำนวนโครงการที่เชื่อมโยงกับองค์กรส่วนท้องถิ่น รูปแบบ3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ข้อมูลการเชื่อมโยงและประสานแผนชุมชนระดับตำบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

Last update dataset : July 19, 2024
.. CSV
จำนวนของแผนตำบล รูปแบบ1

ข้อมูลทะเบียนและข้อมูลพื้นฐานของแผนตำบล รูปแบบ1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง

Last update dataset : July 19, 2024
.. CSV