เอกสารเผยแพร่ด้านการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand

เอกสารเผยแพร่ด้านการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 2228a630-7239-4d6b-bbba-cf0729263593
Tags
การติดตามประเมินผล ทรัพยากรธรรมชาติ นโยบาย สิ่งแวดล้อม เอกสารเผยแพร่ แผน
Visibility Public
Dataset create date February 22, 2024
Maintain date February 22, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
Contact Person กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
Contact Email mepponep@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย
Update Frequency Unit อื่นๆ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากเอกสารเผยแพร่ด้านการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนที่กลุ่มงานฯ จัดทำขึ้น
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2010-10-01
Last updated date 2015-09-30
Reference Data No
High Value Dataset Show

Related

ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

Last update dataset : July 15, 2024
.. XLSX
คู่มือฝายต้นน้ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

Last update dataset : July 15, 2024
.. PDF