พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฯ เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มและตอนที่ประกาศ วันบังคับใช้ และวันหมดอายุ และขอบเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในแผนที่ท้ายกฎกระทรวง/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

Data source cannot be displayed.
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b9bf7741-7d31-4c36-8ed2-25c0cc44c093
Tags ขอบเขตพื้นที่คุ้มครอง ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่คุ้มครอง พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่คุ้มครอง
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date March 22, 2024
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ/กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Contact Email protect@onep.go.th
Objective
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เป็นการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินงานด้วยวิธีอื่น ๆ ต่อไป
Update Frequency Unit อื่นๆ
ทุกครั้งที่มีการออกประกาศกระทรวง/กฎกระทรวงฉบับใหม่
Geo Coverage ตำบล
Data Source การจัดทำฐานข้อมูลในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง (การศึกษาและรวบรวมข้อมูลในแต่ละพื้นที่)
Data Format
  • CSV
  • Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support อื่นๆ
อปท. และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
Data Collect อื่นๆ
จังหวัด
Data Language ไทย
Created date 1992-11-04
Last updated date 2023-12-27
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลสถานะตามประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
Last update dataset : March 12, 2024  
csv xlsx
ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย - ประกาศ/คำสั่ง - แผนที่ - สถานภาพทรัพยากร -...
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv pdf