Text Size | A   A   A
ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านตัวแทนนำเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
facebook   twiter

โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยดำเนินการสำรวจนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ รวมทั้งบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองต่างๆ ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2557 ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของตัวแทนนำเที่ยวในภาพรวมในระดับพอใจ และมีความพึงพอใจระดับพอใจในทุกประเด็นย่อยที่ประเมิน ได้แก่ การบริการ การติดต่อสื่อสาร/ภาษา ความคุ้มค่าเงิน และความซื่อสัตย์              (คะแนนเต็ม 5)

Data source cannot be displayed.
ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านตัวแทนนำเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 56476f6e-f950-4b2e-ba20-b2043b45587c
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags การบริการ การสื่อสาร_ภาษา ความคุ้มค่าเงิน สำรวจความพึงพอใจ
Visibility Public
Dataset create date September 17, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (026126060)
Contact Email arrunbc@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน รายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลและการให้บริการ
Last update dataset : January 25, 2022  
pdf
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย รายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลและการให้บริการ
Last update dataset : January 25, 2022  
pdf
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลและการให้บริการ
Last update dataset : January 25, 2022  
pdf