ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร-ตาก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร-ตาก
Rating
Organizations : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
facebook   twiter

ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรและตาก 2. เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นให้แพร่หลาย และเป็นการทำนุบำรุงและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 3. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ประกอบการศึกษาค้นคว้า และวิจัย 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์

Data source cannot be displayed.
ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร-ตาก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e6aaee86-9bc6-4862-9b10-e6392de43651
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ตำนาน ท่องเที่ยว ท้องถิ่น บุคคลสำคัญ ประวัติ ประเพณี พระเครื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน
Visibility Public
Dataset create date January 4, 2022
Maintain date February 24, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลท้องถิ่น
Contact Person สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email anucha_pu@kpru.ac.th
Objective
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit สัปดาห์
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage พิกัด
Data Source บุคคลในท้องถิ่น นักศึกษาจัดเก็บข้อมูล ภูมิปัญญาชาวบ้าน
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เพื่อการศึกษาค้นคว้าและบริการวิชาการ
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่ทราบ
URL https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/
Data Language ไทย
Created date 2005-03-20
Last updated date 2022-01-04
Reference Data Yes
High Value Dataset No Show
Related
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้โครงการสำรวจ รวบรวม และศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคตะวันตก มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
“ภาชนะดินเผา” เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมประเภทแรกๆ ที่มนุษย์รู้จักนำวัสดุจากธรรมชาติมาดัดแปลงทำเป็นสิ่งของสำหรับใช้สอยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบัน...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
ฐานข้อมูลงานประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย จัดทำขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2560 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่ต้องการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx