จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Rating
Organizations : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
facebook   twiter

จำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น เพศ และประเภทความพิการ

Data source cannot be displayed.
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 69f52fbf-06e5-486e-a655-21db6ba57783
Groups การศึกษา
Tags การศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน�
Visibility Public
Dataset create date February 19, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เทวา จันทร์เติม
Contact Email thewa.cED56@ubru.ac.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Last update dataset : June 4, 2023  
json
ข้อมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามจังหวัด
Last update dataset : June 4, 2023  
json
ข้อมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามเพศ
Last update dataset : June 4, 2023  
json