ข้อมูลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
facebook   twiter

บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ebe79672-78e3-4068-8834-a2303ec08310
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags การท่องเที่ยว การปกครอง ครัวเรือน จังหวัด จำนวนประชากร นครสวรรค์ ผลิตภัณฑ์ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน
Visibility Public
Dataset create date March 31, 2022
Maintain date October 10, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์
Contact Person กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
Contact Email nakhonsawan@moi.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ส่วนราชการสังกัดภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ และส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง
Data Format
  • PDF
  • อื่นๆ
DOC
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Created date 2565-01-20
Last updated date 2565-07-22
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวกับกระดาษสัมผัสอาหาร
Last update dataset : April 23, 2024  
csv xlsx
รายชื่อเครือข่ายบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรอง (Provincial Healthcare Network Certification- PNC) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
Last update dataset : April 22, 2024  
csv