ระดับการศึกษาสูงสุดและการรู้หนังสือ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ระดับการศึกษาสูงสุดและการรู้หนังสือ
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. อัตราการรู้หนังสือของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี 2. อัตราการรู้หนังสือของผู้ชายอายุ 15-49 ปี

Data source cannot be displayed.
ระดับการศึกษาสูงสุดและการรู้หนังสือ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 7191d5b5-999a-4cc2-82c8-fff54038752f
Tags MICS การรู้หนังสือ การศึกษา ประชากร ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาสูงสุด สตรี สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เด็ก เด็กและสตรี
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date February 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม
Contact Email social.plan@nso.go.th
Objective ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 3
Geo Coverage ภาค
Data Source โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/aD
Data Language ไทย
Last updated date 2020-06-30
Data release calendar 2020-06-30
First year of data (Statistical data) 2562
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ภาค
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) คำนวณร้อยละตามระดับการศึกษาสูงสุดและการรู้หนังสือ
Standard (Statistical data) MICS,UNICEF
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและให้โอกาสแก่สตรีที่ขาดโอกาสในสังคม จากปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม...
Last update dataset : February 19, 2024  
xlsx
ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สัญชาติ ประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา...
Last update dataset : February 12, 2024  
xlsx csv api
นักศึกษาเข้าใหม่ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่1 ที่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึง ปริญญาเอก)
Last update dataset : February 12, 2024  
xlsx csv