โครงการวิจัยสาขาทรัพยากรน้ำ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงการวิจัยสาขาทรัพยากรน้ำ
Rating
Organizations : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลโครงการวิจัยสาขาทรัพยากรน้ำ จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

Data source cannot be displayed.
โครงการวิจัยสาขาทรัพยากรน้ำ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 5f28fb0d-b099-4bb5-8707-d36167189574
Tags NRIIS การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดการน้ำ ทรัพยากรน้ำ โครงการ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date November 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Contact Email ridm@nrct.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Data Format
  • Database
  • CSV
  • RDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://nriis.go.th
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2022-01-31
Last updated date 2023-11-06
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
แผนงาน/โครงการวิจัยตามแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวพส. ภายใต้แผนปฎิบัติการ สวพส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
โครงการ/กิจกรรมตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สะสมตั้งแต่ปี 2565 - ปัจจุบัน
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx