การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
จำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น เพศ และประเภทความพิการ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 จัดเก็บเ 10 กรกฎาคม 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf