การเมืองและการปกครอง - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การเมืองและการปกครอง
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2550
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปี พ.ศ. 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2548
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2550
Last update dataset : October 31, 2021  
csv