สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกรม
103 datasets found
Order by :
ข้อมูลการฝากครรภ์และการรับบริการคุมกำเนิด
Last update dataset : February 12, 2023  
url csv
ข้อมูลการรับบริการวัคซีนพื้นฐานแต่ละชนิด
Last update dataset : February 12, 2023  
url csv
ข้อมูลจำนวนรักษาแบบผู้ป่วยนอกด้วยโรคต่างๆ
Last update dataset : February 12, 2023  
url csv
1.ขั้นตอนการติดตั้ง และใช้งาน NHSO Secure SmartCard Agent. 2.เอกสารการพัฒนาระบบ 3.ลิ้งค์การขอ TOKEN KEY (โซนทดสอบระบบ) 4.เอกสารเพื่อขอ TOKEN KEY โซนใช้งานจริงโปรแกรม NHSO...
Last update dataset : December 8, 2022  
pdf url doc zip
2.1 เรื่อง โครงสร้างชุดข้อมูลเพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) 2.2 เอกสารรายละเอียด API การรับข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข...
Last update dataset : December 8, 2022  
pdf
ข้อมูลความถูกต้องของการลงทะเบียนสิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Last update dataset : February 27, 2022  
url
ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST-elevation (STEMI)
Last update dataset : February 27, 2022  
url csv
ข้อมูลการจัดอันดับการลงทะเบียนตามความครอบคลุมสิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Last update dataset : February 27, 2022  
url
ข้อมูลจำนวนการใช้บริการผู้ป่วยใน
Last update dataset : February 27, 2022  
url csv
ข้อมูลจำนวนประชากรทั้งประเทศ จำแนกรายละเอียดตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหน่วยริการปฐมภูมิ
Last update dataset : February 27, 2022  
url
ข้อมูลการเข้ารับบริการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
Last update dataset : February 27, 2022  
url csv
ข้อมูลร้อยละของการตรวจสอบผลของการลงทะเบียนสิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Last update dataset : February 27, 2022  
url
ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (STROKE)
Last update dataset : February 27, 2022  
url csv
ข้อมูลร้อยละความถูกต้องของการลงทะเบียนสิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำแนกตามรายจังหวัด
Last update dataset : February 27, 2022  
url
ข้อมูลจำนวนประชากรทั้งประเทศ จำแนกรายละเอียดตามสิทธิรักษาพยาบาล
Last update dataset : February 27, 2022  
url
หน่วยนับ : คน/เข็ม ช่วงเวลาของข้อมูล : ปีงบประมาณ ตัวตั้ง : จำนวนคน/เข้ม ของการรับบริการวัคซีนพื้นฐานแต่ละชนิด ตัวหาร : ไม่มีข้อมูลคำอธิบาย คำอธิบายตัวตั้ง : 1....
Last update dataset : February 27, 2022  
url
ข้อมูลจำนวนประชากรทั้งประเทศ จำแนกรายละเอียดตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหน่วยบริการประจำ
Last update dataset : February 27, 2022  
url
ข้อมูลการลงทะเบียนตามความครอบคลุมสิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Last update dataset : February 27, 2022  
url
ข้อมูลจำนวนประชากรทั้งประเทศ จำแนกรายละเอียดตามเพศและช่วงอายุ
Last update dataset : February 27, 2022  
url
ข้อมูลจำนวนประชากรทั้งประเทศ
Last update dataset : February 27, 2022  
url