Text Size | A   A   A
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกรม
4 datasets found
Order by :
วารสารความมั่นคง เป็นวารสารที่รวบรวมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั่วไปด้านความมั่นคงจากบุคลากรของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง นักวิชาการภายนอก...
Last update dataset : January 12, 2023  
xlsx csv
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับผ่านมติ ครม. หรือฉบับก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา...
Last update dataset : November 12, 2022  
pdf
ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง ที่ให้อำนาจสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงกำหนดขอบเขตสาระสำคัญของเนื้อหา...
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv
จัดทำคำสั่งจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (อจนผ.) และ คำสั่งคณะทำงาน (คนผ.) เพื่อจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx csv