SDG13: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : SDG13: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทั้ง 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1) ภาคพลังงาน 2) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 3) ภาคเกษตร 4) ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 5)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx xls url
ผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จากสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2566  
csv xlsx
เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันการศึกษา โดยนำเป้าหมาย SDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
url rdf