ODB: รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของรัฐ (Detailed data on government spend) - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : ODB: รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของรัฐ (Detailed data on government spend)